1.
Indien de geluidbelasting buiten een bestaande zone vanwege een industrieterrein de waarde van 50 dB(A) overschrijdt of op een of meer plaatsen binnen de zone of op de zonegrens de geluidsbelasting hoger is dan de ten hoogste toegestane geluidsbelasting, stellen burgemeester en wethouders voor het betreffende industrieterrein een geluidreductieplan vast.
2.
Een geluidreductieplan bevat ten minste een beschrijving van:
a. het te voeren beleid om de geluidbelasting binnen en buiten de bestaande zone te beperken;
b. de voorgenomen in de eerstvolgende vijf jaar te treffen maatregelen om de geluidbelasting binnen die periode voor het hele industrieterrein te verminderen tot beneden de bedoelde grenswaarden;
c. de wijze waarop de vermindering van de geluidsbelasting van het betreffende industrieterrein zal worden gerealiseerd indien de geluidsbelasting binnen de onder b genoemde periode niet is verminderd tot beneden de grenswaarden.
3.
Een geluidreductieplan wordt voorbereid met overeenkomstige toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure, met dien verstande dat in afwijking van artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, een ieder zienswijzen naar voren kan brengen.
4.
Burgemeester en wethouders stellen een geluidreductieplan niet vast dan nadat de gemeenteraad een ontwerp van het geluidreductieplan is toegezonden en deze in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en zienswijze ter kennis van burgemeester en wethouders te brengen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Toestellen en geluidwerende voorzieningen
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV
- Hoofdstuk V. Zones rond industrieterreinen
+ Hoofdstuk VI. Zones langs wegen
+ Hoofdstuk VII. Zones langs spoorwegen
+ Hoofdstuk VIII. Andere geluidszones
+ Hoofdstuk VIIIa. Hogere waarde en onderzoeksbepalingen
+ Hoofdstuk VIIIb. Binnenwaarden van aanwezige of in aanbouw zijnde woningen en gebouwen in zones
+ Hoofdstuk IX
+ Hoofdstuk X. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk XI
+ Hoofdstuk XII. Beroep bij de bestuursrechter
+ Hoofdstuk XIII. Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van deze wet
+ Hoofdstuk XIV. Overige bepalingen met betrekking tot geluidzones
+ Hoofdstuk XV. Verdere bepalingen
+ Hoofdstuk XVI. Overgangs- en slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht