Artikel 65
Bij de toepassing van artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het bevoegd gezag, in afwijking van de artikelen 40, 44 tot en met 47, 50, 51, 53 tot en met 56, 59 tot en met 61, 63, tweede lid, of 64 de in die artikelen bedoelde waarden 2 dB(A) hoger vaststellen, indien:
a. op een of meer plaatsen binnen de zone of op de zonegrens de geluidsbelasting gelijk is aan de ten hoogste toegestane geluidsbelasting;
b. voorzover van toepassing, de beschikbaarheid van grond voor de vestiging of wijziging van een inrichting, dit mogelijk maakt;
c. de geluidsbelasting in belangrijke mate wordt bepaald door inrichtingen waartoe artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is toegepast, en
d. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de geluidsbelasting binnen een afzienbare termijn teruggebracht zal worden op het niveau van de eerder geldende waarden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Toestellen en geluidwerende voorzieningen
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV
- Hoofdstuk V. Zones rond industrieterreinen
+ Hoofdstuk VI. Zones langs wegen
+ Hoofdstuk VII. Zones langs spoorwegen
+ Hoofdstuk VIII. Andere geluidszones
+ Hoofdstuk VIIIa. Hogere waarde en onderzoeksbepalingen
+ Hoofdstuk VIIIb. Binnenwaarden van aanwezige of in aanbouw zijnde woningen en gebouwen in zones
+ Hoofdstuk IX
+ Hoofdstuk X. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk XI
+ Hoofdstuk XII. Beroep bij de bestuursrechter
+ Hoofdstuk XIII. Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van deze wet
+ Hoofdstuk XIV. Overige bepalingen met betrekking tot geluidzones
+ Hoofdstuk XV. Verdere bepalingen
+ Hoofdstuk XVI. Overgangs- en slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht