1.
In belastingverordeningen op grond waarvan rechten als bedoeld in artikel 62 worden geheven, worden de tarieven zodanig vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake.
2.
Onder de in het eerste lid bedoelde lasten worden mede verstaan bijdragen aan bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke vervanging van de betrokken activa.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ Hoofdstuk III. Financiële functie
- Hoofdstuk IV. De belastingen
+ Hoofdstuk V. De financiële verhouding
+ Hoofdstuk VI. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht