Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
b. COA: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, bedoeld in artikel 2;
c. Kaderwet: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen ;
d. opvangcentrum: opvangvoorziening, niet zijnde een woning, hotel of pension, waarin door het COA aan asielzoekers opvang wordt geboden.
Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Instelling en taken
+ § 3. Informatievoorziening, sturing en toezicht
+ § 4. Bekostiging en financieel toezicht
+ § 5. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht