1.4.9. Opeenvolgende leveringen in het kader van de uitvoer
Naast de in § 6 reeds vermelde bepaling van artikel 12, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit, waarbij is bepaald dat de toepasselijkheid van het nultarief uit boeken en bescheiden dient te blijken, is ingevolge het tweede lid, onderdeel d, van dat artikel de toepassing van het nultarief ten aanzien van goederen welke door een ondernemer worden uitgevoerd uit de Gemeenschap, wat betreft de in artikel 3, derde lid, van de Wet bedoelde gevallen nog aan een nadere bepaling gebonden. Het betreft hier gevallen waarin op grond van laatstbedoelde wetsbepaling opeenvolgende leveringen plaatsvinden indien door meer dan één persoon overeenkomsten zijn gesloten met de verplichting tot levering van een zelfde goed dat vervolgens door de eerste persoon rechtstreeks aan de laatste afnemer buiten de Gemeenschap wordt afgeleverd of op naam van die afnemer in een entrepot wordt opgeslagen. Ingevolge artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit is het nultarief op die achtereenvolgende leveringen slechts van toepassing indien tevens een door iedere afnemer aan zijn leverancier uit te reiken schriftelijke opdracht tot uitvoer uit de Gemeenschap of tot opslag in entrepot als bedoeld in artikel 19 van de Uitvoeringsbeschikking kan worden overgelegd.
Inhoudsopgave
1.1. Inleiding
1.2. Algemene opmerkingen
1.2.1. Begripsbepalingen
1.2.2. Internationaal goederen- en dienstenverkeer
1.2.3. Aftrek van voorbelasting
1.2.4. Samenloop van posten
1.3. Post A 1
1.3.1. Inhoud van de post
1.3.2. Goederen welke niet zijn ingevoerd
1.3.3. Goederen welke Nederland nog niet zijn binnengekomen
1.3.4. Opeenvolgende leveringen in het kader van de invoer
1.4. Post A 2
1.4.1. Inhoud van de post
1.4.2. Uitvoer van goederen
1.4.3. Levering door de ondernemer die uitvoert
1.4.4. Aan reizigers geleverde goederen
1.4.5. Leveringen aan schepelingen
1.4.6. Aantonen van de uitvoer
1.4.7. Motorrijtuigen
1.4.8. Uitvoer per post
1.4.9. Opeenvolgende leveringen in het kader van de uitvoer
1.5. Post A 3
1.5.1. Inhoud van de post
1.5.2. Internationaal verkeer
1.5.3. Zeeschepen
1.5.4. Niet onder de post vallende schepen
1.5.5. Luchtvaartuigen
1.5.6. Goederen welke in zeeschepen of luchtvaartuigen worden aangebracht
1.6. Post A 4
1.6.1. Inhoud van de post
1.6.2. Bevoorradingsgoederen
1.6.3. Goederen bestemd om in schepen of luchtvaartuigen te worden aangebracht
1.6.4. Uitgaande schepen en luchtvaartuigen
1.6.5. Bestemming van de goederen
1.6.6. (Vervallen)
1.6.7. Leveringen aan schepelingen
1.6.8. Goederen die tijdens het vervoer aan boord van een schip of luchtvaartuig aan de passagiers worden geleverd
1.6.9. Verstrekking van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse aan boord van een schip of luchtvaartuig
1.7. Post A 5
1.7.1. Inhoud van de post
1.7.2. Invoer, levering en verwerving van goud
1.8. Post A 6
1.8.1. Inhoud van de post
1.8.2. Intracommunautaire transacties
1.8.3. Intracommunautaire leveringen
1.8.4. Terugzending van goederen
1.8.5. Verzending of vervoer van de goederen
1.8.6. Opslag voorafgaande aan vervoer naar een andere Lid-Staat
1.8.7. Aan vervoer voorafgaande handelingen
1.8.8. Belaste verwerving
1.8.9. Afnemer met aankoopdrempel
1.8.10. Opeenvolgende transacties
1.8.11. Vereenvoudigde regeling
1.8.12. Accijnsgoederen
1.8.13. Nieuwe vervoermiddelen
1.9. Post A 7
1.9.1. Inhoud van de post
1.9.2. Accijnsgoederen
1.9.3. Formele vereisten bij opslag
1.9.4. Formele vereisten bij levering in AGP
1.9.5. Formele vereisten bij levering buiten AGP
1.9.6. Invoer van accijnsgoederen
1.9.7. Intracommunautaire verwerving van accijnsgoederen
1.9.8. Wijziging van bestemming
1.9.9. Uitvoer van accijnsgoederen
1.10. Post A 8
1.10.1. Inhoud van de post
1.10.2. Bulkgoederen
1.10.3. Aangewezen goederen
1.10.4. Entrepot
1.10.5. Formele vereisten
1.10.6. Schriftelijke verklaring
1.10.7. Invoer van bulkgoederen
1.10.8. Intracommunautaire verwerving van bulkgoederen
1.10.9. Wijziging van bestemming
1.10.10. Uitvoer van bulkgoederen
1.11. Post B 1
1.11.1. Inhoud van de post
1.11.2. Binnenkomende en uitgaande goederen
1.11.3. Prestaties in het in- en uitgaande vervoer
1.11.4. Aantonen van het nultarief met betrekking tot vervoer
1.11.5. Bemiddeling
1.11.6. Overige onderwerpen in verband met het vervoer van goederen
1.11.7. Diensten ten aanzien van zeeschepen en van de lading van zeeschepen
1.11.8. Bergen van zeeschepen
1.11.9. Overige onderwerpen in verband met zeeschepen
1.11.10. Diensten ten aanzien van luchtvaartuigen en van de lading van luchtvaartuigen
1.11.11. Diensten ten aanzien van containers
1.11.12. Diensten ten aanzien van goederen in een accijnsgoederenplaats
1.11.13. Diensten ten aanzien van bulkgoederen
1.12. Post B 2
1.12.1. Inhoud van de post
1.12.2. Plaats van bestemming
1.12.3. Plaats van bestemming in de Gemeenschap
1.12.4. Geen plaats van bestemming bekend
1.12.5. Nationaal c.q. intracommunautair traject
1.12.6. Aantonen van het nultarief
1.12.7. Bemiddeling
1.12.8. Overige onderwerpen
1.13. Post B 3
1.13.1. Inhoud van de post
1.13.2. Internationaal personenvervoer
1.13.3. Bemiddeling
1.14. Post B 4
1.14.1. Inhoud van de post
1.14.2. Diensten van tussenpersonen
1.14.3. Niet in de Gemeenschap verrichte prestaties
1.14.4. Internationaal vervoer
1.14.5. Bemiddeling bij internationaal vervoer
1.15. Post B 5
1.15.1. Inhoud van de post
1.15.2. Actieve loonveredeling
1.15.3. Uitvoer uit de Gemeenschap
1.15.4. Post B 6
1.15.5. Inhoud van de post
1.15.6. Toelichting
1.16. Intrekking aanschrijvingen en ingangsdatum
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht