Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans ? 2016
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4

Geschiedenis-overzicht

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans ? 2016 
Opschrift [Vervallen per 30-05-2016] Aanhef [Vervallen per 30-05-2016]  
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 januari 2016, nr. 16003645, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans – 2016)  
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
 
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);  
 
Besluit:  
 
Artikel 1
Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Ranman Top (13 467N) ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans.  
Artikel 2
De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.  
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2016 en vervalt op 30 mei 2016.  
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen de schimmelziekte Phytophthora infestans – 2016.