Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2016
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10

Geschiedenis-overzicht

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2016 
Opschrift [Vervallen per 03-03-2021] Aanhef [Vervallen per 03-03-2021]  
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 januari 2016 nr. BOACAT2016/007, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij gemeente Kerkrade  
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,  
 
Gelezen het verzoek van het Hoofd van de Afdeling Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Kerkrade van 5 januari 2016 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012; Gelet op:  
 
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;  
 
artikel 7, zevende lid, van de Politiewet 2012;  
 
artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering  
 
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;  
 
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten.  
 
Besluit:  
 
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2 .  
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van medewerker Handhaving, allround medewerker Handhaving en clusterleider Handhaving in dienst van de gemeente Kerkrade, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.  
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I, Openbare ruimte, als genoemd in onderdeel 6.4 van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar .  
 
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.  
 
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.  
 
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.  
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg.  
 
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 .  
 
Artikel 6
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en/of wapenstok.  
1.
De gemeente Kerkrade brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:  
 
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;  
 
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;  
 
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.  
 
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.  
 
Artikel 8
De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit. Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.  
Artikel 9
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2011 van 22 februari 2011, kenmerk 5686442/Justis/11 zal vervallen op 3 maart 2016. Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 maart 2016 en vervalt met ingang van 3 maart 2021.  
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2016.