Vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universiteiten
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 november 1997, nr. arc-97.1466/2);
Besluit:
Artikel 1
Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Openbare en Bijzondere Universiteiten op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijsvanaf 1985, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage.
Artikel 2
In te trekken de lijst van te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van de Rijksuniversiteiten (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, no. Fac/DBA 94049687 d.d. 01-12-1994 (gepubliceerd in Staatscourant 1995, 5))
Artikel 3
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.
De van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ,
Staatssecretaris
namens deze,
algemeen rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht