De Staatssecretaris van Financiën,
V.
Te bepalen, dat: -
wijzigingen in het Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst of in het Handboek Beheersaangelegenheden Personeelsvoorschriften Belastingdienst bekend worden gemaakt als supplement op de in onderdeel III genoemde boekwerken;-
wijzigingen in het Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst voor zoveel het betreft de tekstgedeelten als bedoeld in onderdeel I, tweede gedachtenstreepje – in werking treden met ingang van de datum waarop het desbetreffende supplement is uitgegeven, tenzij anders wordt aangegeven;-
in de voetregel van elke oneven genummerde bladzijde van een supplement op het Belastingdienstboekwerk Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst de datum wordt vermeld waarop het desbetreffende supplement is uitgegeven;-
in het geval de datum van inwerkingtreding van een wijziging een andere is dan de datum waarop het desbetreffende supplement is uitgegeven, dit in de bij een supplement op het Belastingdienstboekwerk Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst behorende informatie wordt vermeld.
De van Financiën ,
Staatssecretaris
namens deze,
De
Directeur-Generaal der Belastingen
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht