De Staatssecretaris van Financiën,
I.
Vast te stellen het als bijlage I bij dit besluit behorende Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst, in welk reglement: -
in vetgedrukte vorm teksten zijn opgenomen, die een letterlijke weergave zijn van bepalingen uit formele wetten. Koninklijke besluiten en ministeriële besluiten en waarvan de rechtskracht volgt uit de aard van die bepalingen;-
voor het overige personeelsvoorschriften zijn opgenomen die gelden voor het personeel van de Belastingdienst en die een algemeen verbindend karakter dragen voor zover zulks uit de aard van die bepalingen voortvloeit.
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht