1
Overgangsbepaling
De verkeerstekens en onderborden, die zijn geplaatst voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, worden geacht te zijn geplaatst overeenkomstig de bepalingen van deze regeling.
2
Intrekking
De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 juni 1991, nr. RV 93679A, houdende voorschriften over de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens, uitgezonderd verkeerslichten (Stcrt. 134), wordt ingetrokken.
3
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
4
Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens .
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De ^ [1]
= Met dien verstande dat een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, voortvloeiend uit C1 of C12 de toepassing van de andere zoneborden meestal overbodig maakt.
Minister
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Verkeersborden
+ Hoofdstuk III. Onderborden
- Hoofdstuk IV. Verkeerstekens op het wegdek
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken