b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
Zodra de betrokken ambtenaren uit de categorieën 1 en 2 ingevolge artikel 8.1 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering, aanspraak heeft op een FPU-uitkering zal de aanspraak op een wachtgelduitkering worden beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand daaropvolgende. Dit is het eerste tijdstip waarop de ambtenaar voldoet aan één van de navolgende voorwaarden:
de eerste dag van de maand volgend op die waarin de ambtenaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, mits hij voldoet aan de diensttijdeis van 10 jaar en zo hij daaraan nog niet voldoet het eerste moment waarop hij daaraan wel voldoet;
het tijdstip waarop de ambtenaar voldoet aan de diensttijdeis van 40 jaar (voor 1 april 2000) of 41 jaar (voor 1 april 2003).
Ten aanzien van betrokken ambtenaren worden de navolgende materiële verschillen tussen de FPU-uitkering en de VUT-uitkering gecompenseerd.
Onderwerp materiële verschillen FPU-regeling t.o.v. VUT-regeling
1. berekeningsbasis Het salaris op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de FPU uitkering de laatst genoten bezoldiging
2. indexering – volgens het gewogen berekeningsbasis gemiddelde van de loonontwikkeling in de overheidssectoren – indexering tweemaal per jaar, te weten op 1 januari en op 1 juli de algemene salarismaatregelen in de sector Rijk worden gevolgd
3. bruto uitkering 75 of 70% 80 of 75%
4. anticumulatie inkomsten Leiden tot korting op de basisuitkering tot ten hoogste 70% van de franchise Leiden tot korting op de VUT- uitkering tot ten hoogste de gehele VUT-uitkering
5. inhouding pensioenpremie – tot 62 jaar inhouding pensioenpremie (1/2) – tussen 62 en 65 geen inhouding pensioenpremie gedurende gehele uitkeringsduur inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken – tot 62 jaar telt de wachtgeld tijd voor de helft mee als pensioengeldige tijd – vanaf 62 jaar geen pensioen geldige tijd gedurende gehele uitkerings- duur wordt de helft van de tijd als pensioen geldige tijd opgebouwd

Ten aanzien van de verschillen bedoeld onder 1 tot en met 6, zal de Stichting ABP het navolgende uitvoeren.
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht