6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
Ten aanzien van de uitvoering van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel is met de USZO afgesproken dat de ex werkgevers zorg dragen voor toezending van aanvraagformulieren inzake de tegemoetkoming in de ziektekosten. De ex werkgevers zullen tevens beoordelen in welke mate de ambtenaar daarop aanspraak kan maken. Middels een nader met de Stichting USZO af te spreken invoerformulier zal de ex werkgever aan de Stichting USZO dienen door te geven tot welk netto bedrag de aanspraak op de tegemoetkoming dient te worden uitbetaald. Het netto bedrag zal vervolgens door de Stichting USZO worden omgezet in een bruto te betalen uitkering. De verdere financiële afhandeling van de tegemoetkoming – uitbetaling en eventueel invorderen van teveel betaalde tegemoetkomingen – geschiedt door de Stichting USZO.
Ex werkgevers kunnen er – in overleg met de betrokken wachtgelder – ook voor opteren om de tegemoetkoming in de ziektekosten af te kopen middels een bedrag ineens. De uitbetaling van het bedrag ineens zal alsdan dienen te zijn gegrond op artikel 69, eerste lid van het Algemeen rijksambtenarenreglement.
Om de uitvoering van de wachtgeldvutgarantie mogelijk te maken, zal jaarlijks per 1 januari, alsmede op de momenten dat er sprake is van een algemene salarismaatregel, worden berekend tot welk percentage de wachtgelduitkering zou moeten worden verhoogd om de verschillen onder 1, 2 en 5 te kunnen opheffen. Daarbij wordt er voor gezorgd dat de betrokken ambtenaren tenminste een netto wachtgelduitkering ontvangen die overeenkomt met de netto VUT-uitkering die zij zouden hebben ontvangen indien zij aanspraak hadden kunnen maken op een VUT-uitkering. Het overzicht van dat percentage per salarisschaal dat met ingang van 1 april 1997 geldt, treft u als bijlage 1 (VUT 80%) en bijlage 2 (VUT 75%) aan. Het overzicht van dat percentage per salarisschaal dat met ingang van 1 januari 1998 geldt, treft u als bijlage 3 (VUT 80%) en bijlage 4 (VUT 75%) aan (wordt nagezonden).
Voor de betrokken ambtenaar betekent het voorgaande dat met ingang van de dag waarop hij voldoet aan de VUT-voorwaarden (40 dienstjaren of 61 jaar en tevens 10 dienstjaren), het wachtgeldpercentage wordt gesteld op het percentage dat in de bijlage 1 (VUT 80%) of bijlage 2 (VUT 75%) is opgenomen bij de salarisschaal volgens welke de ambtenaar werd bezoldigd voor de datum van zijn ontslag. De bedoelde bijlagen zullen op 1 januari van het kalenderjaar en op de data waarop een algemene salarismaatregel ingaat, opnieuw worden vastgesteld.
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht