5. De netto wachtgeld-uitkering
Aangezien het bruto netto traject van wachtgeld verschilt van het bruto-netto traject van de VUT regeling, levert het gestelde onder 1 niet in alle gevallen een juist netto resultaat op. In die gevallen zal het bruto wachtgeld verder worden verhoogd totdat de netto wachtgeld uitkering overeenkomt met de netto VUT uitkering zoals die zou zijn toegekend indien de VUT-regeling niet zou zijn vervangen door de FPU-regeling.
Om uitvoeringstechnische redenen zal het totale verhogingspercentage per 1 april 1997 collectief en periodiek worden vastgesteld. (Zie ook hierna).
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht