Let op. Deze wet is vervallen op 12 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 11 januari 2013.

Artikel 4 Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing

Uitgebreide informatie
4. Invloed van vervullen testamentaire last op verkrijging
Een verkrijging wordt verminderd met de aan de verkrijging verbonden lasten of verplichtingen. Op een verkrijging komen slechts in mindering de lasten die leiden tot een verkrijging bij iemand anders (de zogenoemde lastbevoordeelde). Het gevolg hiervan is dat zogenoemde onpersoonlijke lasten niet in mindering kunnen worden gebracht op een verkrijging. Van een onpersoonlijke last is sprake als niemand als lastbevoordeelde van de opgelegde verplichting is aan te wijzen, bijvoorbeeld de verkrijging onder de last tot verzorging van een dier. De “lastbevoordeelde” is het dier; dit is echter geen rechtssubject en dus niet belastingplichtig.
De vrijstellingen voor een ANBI van artikel 32, eerste lid, onder 2° en 3°, en artikel 33, onder 3° en 4°, van de Successiewet gelden voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang. De vrijstellingen voor een SBBI van artikel 32, eerste lid, onder 8°, en artikel 33, onder 13°, van de Successiewet gelden voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang. Een persoonlijke last wordt belast bij de persoon aan wie deze ten goede komt. Bij een onpersoonlijke last wordt de ANBI of de SBBI belast volgens tariefgroep II. Een onpersoonlijke last is een opdracht die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen of het sociaal belang.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Lijst van afkortingen
2. Omzetting, fusie of taakafsplitsing
2.1. Omzetting, fusie of taakafsplitsing buiten de sfeer van het algemeen of sociaal belang
Goedkeuring
Voorbeelden
3. Vereenzelvigen verkrijger met ANBI
Goedkeuring
4. Invloed van vervullen testamentaire last op verkrijging
Voorbeelden
5. Samenloop erfbelasting en loon- of inkomstenbelasting
Goedkeuring
6. Liquidatie-uitkering aan leden brancheorganisatie
Voorbeeld
Goedkeuring
7. Schenking aan rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen
Goedkeuring
8. Eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenking aan kind.
8.1. Verhoogde vrijstelling voor verwerving eigen woning
Goedkeuring
Goedkeuring
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
8.2. Invloed leeftijd partner
Goedkeuring
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
9. Lijfrentevrijstelling
9.1. Stakingslijfrente bedongen na het overlijden van de erflater
Goedkeuring
10. Ingetrokken regeling
11. Inwerkingtreding
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht