§ 6. De wijze waarop de minister procedureel uitvoering zal geven aan de taken als rapporteur
Zo spoedig mogelijk nadat de lijst van prioriteitsstoffen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen is gepubliceerd, zal de minister in de Staatscourant hiervan mededeling doen. Daarbij wordt een verzoek gedaan om informatie te verstrekken over de risico’s van de betreffende prioriteitsstoffen.
Met het verzoek is beoogd is om ook van anderen dan betrokken fabrikanten en importeurs inlichtingen over de risico’s van een stof te verkrijgen. In het bijzonder kan daarbij worden gedacht aan het bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen of maatschappelijke groeperingen.
Informatie kan zowel worden gegeven over stoffen die door Nederland moeten worden beoordeeld, als over stoffen die door een andere lid-staat van de Europese Unie worden beoordeeld. De gegevens die aan de minister over laatstgenoemde stoffen worden verstrekt, zullen worden doorgezonden aan de betrokken rapporteur van die lid-staat.
Met de door fabrikanten en importeurs geleverde gegevens alsmede met uit andere bron afkomstige informatie wordt de risicobeoordeling uitgevoerd.
De resultaten daarvan worden neergelegd in een ontwerp van een rapport van de minister.
De gegevens van dit ontwerp van een rapport omvatten ten minste:
a. de in bijlage 5 van de uitvoeringsverordening genoemde gegevens alsmede een samenvatting daarvan;
Inhoudsopgave
§ 1. Inleiding
§ 2. Doel van de circulaire
§ 3. Achtergrond van de EG-verordeningen
Doel van de verordeningen
Uniform Beoordelingssysteem Stoffen
Risicogrenzen
§ 4. Advies over de wijze waarop te verstrekken gegevens en andere stukken het beste kunnen worden overgelegd
§ 5. Rechtsbescherming
§ 6. De wijze waarop de minister procedureel uitvoering zal geven aan de taken als rapporteur
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht