§ 4. Advies over de wijze waarop te verstrekken gegevens en andere stukken het beste kunnen worden overgelegd
Teneinde een soepele uitvoering van de basisverordening te verzekeren wordt aan fabrikanten en importeurs verzocht om de aan de minister over te leggen gegevens en andere stukken in te dienen bij:
Bureau milieugevaarlijke stoffen/ onderdeel bestaande stoffen
Postbus 30945, IPC 655, 2500 GX
’s-Gravenhage, Nederland
tel. 31 – 70 3394979
fax. 31 – 70 3391314
Een verzoek van een fabrikant of importeur om:
2. geheimhouding van gegevens, moet eveneens schriftelijk bij het bureau worden ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden gemotiveerd.
Indien de gegevens geheim moeten worden gehouden, zullen zij uiteraard niet ter inzage worden gelegd (zie verder § 6).
Voorts wordt aan een ieder verzocht gegevens in de Engelse taal in te dienen. Daardoor kunnen de vertaallasten bij de uitvoering zoveel als mogelijk worden beperkt. Voor de meeste bedrijven zal dit geen problemen opleveren.
Geadviseerd wordt voorts de gegevens en het verzoek om vrijstelling van het te verrichten onderzoek of verlenging van de termijn daarvan in viervoud te overleggen. Dit bevordert de vlotte voortgang van de werkzaamheden ten behoeve van de risicobeoordeling en de vlotte afhandeling van het verzoek.
Bij de uitoefening van de werkzaamheden die door het Bureau zullen worden verricht, zijn immers ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Rivm) en de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) betrokken.
Inhoudsopgave
§ 1. Inleiding
§ 2. Doel van de circulaire
§ 3. Achtergrond van de EG-verordeningen
Doel van de verordeningen
Uniform Beoordelingssysteem Stoffen
Risicogrenzen
§ 4. Advies over de wijze waarop te verstrekken gegevens en andere stukken het beste kunnen worden overgelegd
§ 5. Rechtsbescherming
§ 6. De wijze waarop de minister procedureel uitvoering zal geven aan de taken als rapporteur
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht