Artikel 2.6a. Heffingskorting bij premieplichtigheid over gedeelte kalenderjaar
Ten aanzien van degene die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar anders dan door overlijden niet premieplichtig is, wordt de heffingskorting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wfsv, tijdsevenredig verminderd naar rato van de periode van premieplicht in het kalenderjaar.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. De financiering van de volksverzekeringen
+ Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen
+ Hoofdstuk 3a. Monitoring arbeidsbeperkten en quotumheffing
+ Hoofdstuk 4. Gemoedsbezwaarden
+ Hoofdstuk 5. De fondsen
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken