Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Regeling solvabiliteitsmarge en technische voorzieningen verzekeraars

Uitgebreide informatie
1.
Een levensverzekeraar als bedoeld in artikel 114, eerste lid, van het Besluit, legt de methode voor de uitvoering van de toets, bedoeld in artikel 121, eerste lid, van het Besluit, schriftelijk vast en past deze consistent toe.
2.
Een levensverzekeraar hanteert bij de uitvoering van de toets, bedoeld in het eerste lid, prudente grondslagen en rekenprincipes.
3.
Onverminderd het tweede lid, hanteert een levensverzekeraar bij de berekening van de toets de volgende grondslagen en rekenprincipes:
a. voor overeenkomsten met winstdeling wordt voor de uitvoering van de toets expliciet rekening gehouden met toekomstige winstdelingsverplichtingen;
b. in de toets wordt rekening gehouden met de toekomstige kosten voor bestaande verzekeringen;
c. de berekening van de toets geschiedt met inachtneming van adequate onzekerheidsmarges.
1.
Een levensverzekeraar voert de toets naar de toereikendheid van de balanswaarde van de voorziening voor levensverzekering, bedoeld in artikel 121, tweede lid, van het Besluit, uit op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.
2.
In afwijking van het eerste lid is het een levensverzekeraar toegestaan om in plaats van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur een door de levensverzekeraar vastgestelde rentetermijnstructuur te hanteren. Daarbij geldt als voorwaarde dat DNB goedkeuring heeft verleend aan de te hanteren methode voor de vaststelling van en de te hanteren grondslagen voor de door de levensverzekeraar vast te stellen rentetermijnstructuur.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing indien en voor zover de voorziening, bedoeld in het eerste lid, rechtstreeks gekoppeld is aan een waarde, bedoeld in artikel 125, eerste of tweede lid, van het Besluit, en voldaan is aan de voorwaarden in deze leden met betrekking tot de dekking van deze voorziening.
4.
In afwijking van het eerste lid, kan DNB op aanvraag van een levensverzekeraar toestaan dat deze de toets, bedoeld in het eerste lid, uitvoert op basis van één enkele, door DNB gepubliceerde disconteringsvoet, of een door de levensverzekeraar vastgestelde en door DNB goedgekeurde, disconteringsvoet die hoort bij de looptijdkarakteristieken van de verzekeringsverplichtingen, indien de levensverzekeraar aantoont:
a. dat redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan het eerste lid; en
b. dat de voorziening ten minste gelijk is aan de voorziening op basis van de rentetermijnstructuur, bedoeld in het eerste lid.
1.
De disconteringsvoet, bedoeld in artikel 98, derde lid, van het Besluit, bedraagt maximaal 3 procent voor zover de voorzieningen dienen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten van levensverzekering die vanaf 1 augustus 1999 zijn gesloten en maximaal 4 procent voor zover de voorzieningen dienen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten van levensverzekering die vóór 1 augustus 1999 zijn gesloten.
2.
In afwijking van het eerste lid bedraagt voor vanaf 1 augustus 1999 gesloten overeenkomsten van levensverzekering ter verzekering van door een werkgever aan zijn werknemers toegezegd pensioen of van aan een pensioenfonds in uitvoering gegeven toezeggingen omtrent pensioen, de in dat lid bedoelde disconteringsvoet maximaal 4 procent.
Artikel 3:4
Artikel 3:1, eerste, tweede en derde lid, onderdelen b en c is van overeenkomstige toepassing op schadeverzekeraars als bedoeld in artikel 114, eerste lid, van het Besluit.
Artikel 3:5
Artikel 3.2, eerste, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op schadeverzekeraars voor zover discontering is toegepast.
Artikel 3:6
De disconteringsvoet, bedoeld in artikel 98, derde lid, van het Besluit, bedraagt maximaal 3 procent voor zover de voorzieningen dienen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten inzake schadeverzekering die vanaf 1 maart 2000 zijn gesloten en maximaal 4 procent voor zover de voorzieningen dienen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten inzake schadeverzekering die vóór 1 maart 2000 zijn gesloten.
1.
Artikel 3:1 is van overeenkomstige toepassing voor natura-uitvaartverzekeraars als bedoeld in artikel 114, eerste lid, van het Besluit.
2.
In aanvulling op het derde lid van artikel 3:1 hanteert een natura-uitvaartverzekeraar bij de berekening van de toets als rekenprincipe dat in de toets rekening wordt gehouden met de toekomstige ontwikkeling van de pakketwaarde van bestaande natura-uitvaartverzekeringen.
Artikel 3:8
Artikel 3:2, eerste, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op natura-uitvaartverzekeraars.
Artikel 3:9
De disconteringsvoet, bedoeld in artikel 98, derde lid, van het Besluit, bedraagt maximaal 3 procent voor zover de voorzieningen dienen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten inzake natura-uitvaartverzekering die vanaf 1 maart 2000 zijn gesloten en maximaal 4 procent voor zover de voorzieningen dienen ter dekking van verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten inzake natura-uitvaartverzekering die vóór 1 maart 2000 zijn gesloten.
Artikel 3:10
De artikelen 3:1 tot en met 3:3 zijn van overeenkomstige toepassing op herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit levensherverzekering.
Artikel 3:11
De artikelen 3:4 tot en met 3:6 zijn van overeenkomstige toepassing op herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit schadeherverzekering.
Artikel 3:12
De artikelen 3:7 en 3:8 zijn van overeenkomstige toepassing op herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit natura-uitvaartherverzekering.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Suppletiebijdragen als bestanddeel van de aanwezige solvabiliteitsmarge schadeverzekeraars, natura-uitvaartherverzekeraars en herverzekeraars die hun bedrijf uitoefenen in de activiteit schadeherverzekering
- Hoofdstuk 3. Toereikendheidstoets verzekeraars
+ Hoofdstuk 4. Gebruik van deelnemingen in beleggingsinstellingen tot dekking van de technische voorzieningen van levensverzekeraars en schadeverzekeraars
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht