Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2023. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2023.

Regeling bekostiging personeel PO BES 2013-2014

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2013, nr. PO/BenS 498213, houdende regels voor het vaststellen van de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2013–2014 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2013–2014)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op de artikelen 103, eerste lid, 164, vierde lid, en 166 van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van het Besluit bekostiging WPO BES;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. wet: Wet primair onderwijs BES ;
b. besluit: Besluit bekostiging WPO BES ;
c. school: school als bedoeld in artikel 1 van de wet;
d. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de wet.
Artikel 2. Vaststelling bedragen
Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 164, eerste lid, van de wet bedraagt USD 2 884,46.
Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding
Het bedrag, bedoeld in artikel 20, van het besluit, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen USD 17 836,19 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen USD 32 341,27.
Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen
Het bedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het besluit , is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel: 18 19, tweede lid 19, tweede lid
Artikel Bedrag
(zeer kleine scholen) USD 172.197,73
(kleine scholen voet) USD 123.296,50
(kleine scholen verminderingsbedrag) USD 853,98
Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid
De grondslag voor de omvang van de bekostiging, bedoeld in artikel 166, van de wet is 22,7% van de bekostiging bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4.
1.
Het bevoegd gezag ontvangt bijzondere bekostiging voor zijn school of scholen in verband met de harmonisatie van de salarisschalen.
2.
De bijzondere bekostiging bedraagt een percentage van de bekostiging berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 4.
3.
Het percentage, bedoeld in het tweede lid, bedraagt voor de scholen op Bonaire 7,52%, voor de scholen op Sint Eustatius 10,64% en voor de scholen op Saba 17,53%.
1.
Het bevoegd gezag ontvangt voor zijn school of scholen bijzondere bekostiging indien voor het schooljaar 2011–2012 een overgangsbudget is vastgesteld.
2.
De bijzondere bekostiging bestaat uit het bedrag zoals dat op grond van artikel 8 van de Regeling bekostiging personeel PO BES 2011–2012 is vastgesteld voor het schooljaar 2011–2012, vermeerderd met 20,3% van dit bedrag.
Artikel 10. Betaalritme
De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9, vindt plaats op grond van de volgende percentages:
Augustus 7,13%
September 7,13%
Oktober 7,13%
November 7,13%
December 7,15%
Januari 9,33%
Februari 9,33%
Maart 9,33%
April 9,33%
Mei 9,33%
Juni 9,33%
Juli 8,35%
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.
2.
Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2013–2014 en vervalt met ingang van 1 augustus 2023, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.
Artikel 12. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO BES 2013–2014.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Vaststelling bedragen
Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding
Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen
Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden
Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid
Artikel 8. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen
Artikel 9. Bijzondere bekostiging: het overgangsbudget
Artikel 10. Betaalritme
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht