1.
De commissaris van de Koning heeft het recht in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen.
2.
Een gedeputeerde heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de beraadslaging deelnemen.
3.
Een gedeputeerde kan door provinciale staten worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. De inrichting en samenstelling van het provinciebestuur
+ Titel III. De bevoegdheid van het provinciebestuur
+ Titel IV. De financiën van de provincie
+ Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het provinciebestuur
+ Titel VI
+ Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht