Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 47 Politiewet 1993

Uitgebreide informatie
1.
Regio's, dan wel regio's tezamen met het Rijk ten behoeve van het Korps landelijke politiediensten, kunnen een voorziening tot samenwerking treffen ter bevordering van een doelmatig beheer van de politie. Een voorziening tot samenwerking wordt voor de regio die het aangaat getroffen door de korpsbeheerder na instemming van het regionale college en voor het Rijk door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
2.
Aan een voorziening tot samenwerking kunnen tevens deelnemen het Rijk, vertegenwoordigd door Onze Minister die het aangaat ten behoeve van de onder hem ressorterende diensten, of andere rechtspersonen voor zover die diensten of rechtspersonen een publiekrechtelijke taak uitoefenen op het terrein van politie, justitie of veiligheid en hun deelname van belang is voor de samenwerking tussen de politie en die diensten of rechtspersonen.
3.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan regio's tot deelname aan een voorziening tot samenwerking verplichten indien een zwaarwegend belang van het beheer van de politie dit vereist.
4.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden regels gegeven over:
a. de totstandkoming, inrichting en bekendmaking van en de informatieverstrekking over een voorziening tot samenwerking en
b. de toepassing van het derde lid.
5.
Onder het treffen van een voorziening tot samenwerking wordt tevens verstaan het wijzigen of opheffen van dan wel het toetreden tot of uittreden uit die voorziening.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Taak en samenstelling van de politie
+ Hoofdstuk III. Bevoegdheden van de politie
+ Hoofdstuk IV. Gezag en toezicht over de politie
+ Hoofdstuk V. De regionale politiekorpsen
+ Hoofdstuk VI. Het Korps landelijke politiediensten
+ Hoofdstuk VII. Bijzondere ambtenaren van politie
- Hoofdstuk VIII. Beleids- en beheersbevoegdheden, inspectiefunctie en kwaliteitszorg op rijksniveau
+ Hoofdstuk IX. Bijstand aan de politie
+ Hoofdstuk IXa. Bijstand aan de koninklijke marechaussee
+ Hoofdstuk X. De behandeling van klachten
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht