Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 43b Politiewet 1993

Uitgebreide informatie
1.
Op basis en binnen het kader van de hoofdlijnen, bedoeld in artikel 43a, eerste lid, stellen Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, met inachtneming van de omstandigheden van de betrokken regio, ten minste eenmaal in de vier jaar voor iedere regio landelijke doelstellingen vast ter verwezenlijking van voornoemde hoofdlijnen.
2.
Alvorens de doelstellingen worden vastgesteld, stellen Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarvan een ontwerp op. Voor zover het de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betreft dan wel de vervulling van taken ten dienste van de justitie, wint Onze Minister van Justitie vooraf het advies in van het College van procureurs-generaal. De betrokken korpsbeheerder wordt in de gelegenheid gesteld omtrent dit ontwerp aan Onze Ministers advies uit te brengen, in overeenstemming met de hoofdofficier van justitie en na overleg met het regionale college.
3.
In het beleidsplan, bedoeld in artikel 31, wordt aangegeven op welke wijze wordt beoogd de doelstellingen te verwezenlijken.
4.
De resultaten die in het voorafgaande jaar zijn behaald met de verwezenlijking van de doelstellingen, maken deel uit van het jaarverslag, bedoeld in artikel 31.
5.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in overeenstemming met Onze Minister van Justitie bij ministeriƫle regeling regels over de uitvoering van het tweede, derde en vierde lid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Taak en samenstelling van de politie
+ Hoofdstuk III. Bevoegdheden van de politie
+ Hoofdstuk IV. Gezag en toezicht over de politie
+ Hoofdstuk V. De regionale politiekorpsen
+ Hoofdstuk VI. Het Korps landelijke politiediensten
+ Hoofdstuk VII. Bijzondere ambtenaren van politie
- Hoofdstuk VIII. Beleids- en beheersbevoegdheden, inspectiefunctie en kwaliteitszorg op rijksniveau
+ Hoofdstuk IX. Bijstand aan de politie
+ Hoofdstuk IXa. Bijstand aan de koninklijke marechaussee
+ Hoofdstuk X. De behandeling van klachten
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht