1.
Een functie is uitwisselbaar met een andere functie, indien:
a. de functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie; en
b. het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning gelijkwaardig zijn.
2.
De factoren, bedoeld in het eerste lid, worden in onderlinge samenhang beoordeeld.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Regels met betrekking tot een redelijke grond voor ontslag als bedoeld in artikel 669 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
+ § 3. Regels met betrekking tot herplaatsing en de redelijke termijn, bedoeld in artikel 669 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
- § 4. Regels met betrekking tot het bepalen van de volgorde van ontslag bij het vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden
+ § 5. Regels met betrekking tot het eerst beëindigen van andere arbeidsrelaties
+ § 6. Regels met betrekking tot de wederindiensttredingsvoorwaarde
+ § 7. Regels met betrekking tot het ontslag van de payrollwerknemer
+ § 8. Regels met betrekking tot de transitievergoeding
+ § 9. Regels met betrekking tot de Wet melding collectief ontslag
+ § 10. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht