3.5.1.3. Indicator Spoedzorg (behoort bij taak 2), inventariserend:
Realiseren van spoedzorg binnen 24 (sector V&V) tot 48 (sector GZ) uur in de intramurale setting:
a. Percentage van de spoedopnamen V&V dat binnen 24 uur gerealiseerd is van het totaal aantal spoedopnamen dat voor de V&V gemeld is.
b. Percentage van de spoedopnamen GHZ dat binnen 48 uur gerealiseerd is van het totaal aantal spoedopnamen dat voor de GHZ gemeld is.
Randvoorwaarde:
Per cliënt is het verschil tussen de aanmeldtijd en realisatietijd bepalend.
Definities:
Spoedopname: volgens de algemene definitie van het Handboek Spoedzorg van ZN. De spoedopname waarvoor de concessiehouder verantwoordelijk is kan zowel binnen als buiten de eigen zorgkantoorregio plaatsvinden.
Aanmeldtijd spoedopname: moment waarop cliënt wordt aangemeld voor spoedopname bij de (dienstdoende) bemiddelaar. Deze gegevens worden bij elke spoedaanmelding geregistreerd door de bemiddelaar. Wie deze bemiddelaar naar spoedopname is zal per regio verschillen en eventueel rouleren, bijvoorbeeld het zorgkantoor, een coördinerende externe partij of een zorgaanbieder.
Realisatie van spoedopname: het tijdstip waarop de spoedplek daadwerkelijk beschikbaar is voor spoedopname van de cliënt. Het moment waarop de spoedplek wordt gevonden en vastgelegd is, is niet leidend. Het gaat om het tijdstip, waarop de spoedplek volgens de vastlegging beschikbaar komt bij de spoedzorgbemiddelaar. Ook kan het tijdstip van daadwerkelijke spoedopname, op verzoek van cliënt, afwijken van het moment van realisatie; Deze eventuele vertraging is niet van invloed op de beoordeling of spoedopname binnen 24, respectievelijk 48 uur is gerealiseerd.
Als spoedzorgbemiddelaar kunnen optreden:
Het zorgkantoor.
De poortwachters: huisarts, MEE.
Door het zorgkantoor aangewezen crisisregisseurs.
Door het zorgkantoor aangewezen zorgaanbieders.
De uitkomsten worden verbijzonderd naar:
Zorgkantoorregio.
Sector: Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg.
Periodiciteit:
De meting vindt plaats over elk kwartaal van het verslagjaar. Alle in het betreffende kwartaal gemelde spoedopnamen worden in de beschouwing betrokken. Omdat deze indicator inventariserend wordt onderzocht, wordt deze eerst vanaf het derde kwartaal opgevraagd. Tabel 8. Outcome-indicatoren taak 2, percentages Wachtlijsten
Outcome-indicator Wachtlijst Regio ...... 2014 J F M A M J J A S O N D
Wachtlijst V&V intramuraal                        
Wachtlijst GHZ intramuraal                        
Wachtlijst GGZ intramuraal                        
Wachtlijst V&V extramuraal                        
Wachtlijsten GHZ extramuraal                        
Wachtlijsten GGZ extramuraal                        

Bron: NZa Tabel 9. Outcome-indicator taak 2, percentages levering binnen de Treeknorm
Outcome-indicator Treeknorm Regio ...... 2014 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Tijdige realisatie zorg intramurale indicaties V&V        
Tijdige realisatie zorg intramurale indicaties GHZ        
Tijdige realisatie zorg intramurale indicaties GGZ        

Bron: NZa Tabel 10. Outcome-indicator taak 2, percentages spoedzorg inventariserend
Outcome-indicator Spoedzorg Regio ...... Kwartaal 3 2014 Kwartaal 4 2014
Tijdige realisatie spoedopnamen V&V    
Tijdige realisatie spoedopnamen GHZ    

Bron: NZa
Inhoudsopgave
Verantwoordingsplicht concessiehouders over de uitvoering AWBZ
Vooraf
1. Verantwoordingsstructuur AWBZ
1.1. Inleiding
1.2. Wettelijk kader verantwoording
1.3. Normenkader verantwoording
1.4. Verantwoordingsstructuur
1.5. Mededeling in Staatscourant
2. De taken van zorgkantoren en de relatie met het begrip rechtmatigheid
2.1. Inleiding
2.2. Financiële en procedurele rechtmatigheid
2.3. Taken van de zorgkantoren
2.3.1. Taak 1: Het verstrekken van informatie
2.3.2. Taak 2: Het bewaken van tijdige zorgverlening
2.3.3. Taak 3: Het zijn van aanspreekpunt voor AWBZ-verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten in de zorgregio
2.3.4. Taak 4: Het op cliëntgerichte wijze uitvoeren van de subsidieregeling persoonsgebonden budget (pgb)
2.3.5. Taak 5: het behandelen van klachten
2.3.6. Taak 6: Het inkopen van zorg
2.3.7. Taak 7: het leveren van doelmatige zorg binnen de contracteerruimte
2.3.8. Taak 8: Het stimuleren van innovatie en kwaliteit zorgverlening
2.3.9. Taak 9: Het voeren van een adequate administratie op verzekerdenniveau voor zorg in natura
2.3.10. Taak 10: Het voeren van een adequate administratie op verzekerdenniveau voor pgb
2.3.11. Taak 11: Het bewaken van de continuïteit van zorgverlening
2.3.12. Taak 12: Het uitvoeren van materiële controles
2.3.13. Taak 13: het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van AWBZ-gelden
2.3.14. Taak 14: Het onderhouden van adequate administratieve organisatie en interne beheersing
2.3.15. Taak 15: Het betalen van zorgaanspraken AWBZ
2.3.16. Taak 16: Het bij het Zorginstituut Nederland in rekening brengen van schaden AWBZ
2.3.17. Taak 17: Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de renteopbrengsten Algemeen Fonds bijzondere Ziektekosten (AFBZ)
2.3.18. Taak 18: Het toerekenen van beheerskosten AWBZ
2.3.19. Taak 19: het zorgdragen voor een jaarlijkse verantwoording over de uitvoering van de AWBZ
2.4. Relatie taken, rechtmatigheid en verantwoording
2.5. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
2.6. Foutentabel
3. Uitvoeringsverslag
3.1. Inleiding
3.2. Algemene informatie
3.2.1. Bestuursverklaring bij het uitvoeringsverslag
3.2.2. Typering organisatie
3.2.3. Strategie en ontwikkelingen
3.2.4. Gedragscode
3.3. Service aan cliënten
3.3.1. Het verstrekken van informatie (taak 1)
3.3.2. Het bewaken van tijdige zorgverlening (taak 2)
3.3.3. Het zijn van aanspreekpunt voor AWBZ-verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten in de zorgregio (taak 3)
3.3.4. Het op cliëntgerichte wijze uitvoeren van de subsidieregeling persoonsgebonden budget (taak 4)
3.3.5. Het behandelen van klachten (taak 5)
3.4. Zorginkoop- en contractering
3.4.1. Het inkopen van zorg (taak 6)
3.4.2. Het stimuleren van innovatie en kwaliteit zorgverlening (taak 8)
3.5. Outcome-indicatoren uitvoeringsverslag
3.5.1. Outcome-indicatoren: Het bewaken van tijdige zorgverlening (taak 2)
3.5.1.1. Indicator Wachtlijsten (behoort bij taak 2):
3.5.1.2. Indicator Levering binnen de treeknorm (behoort bij taak 2):
3.5.1.3. Indicator Spoedzorg (behoort bij taak 2), inventariserend:
3.5.2. Outcome-indicator: Het zijn van aanspreekpunt voor AWBZ-verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten in de zorgregio (taak 3)
3.5.2.1. Indicator Telefonische bereikbaarheid (behoort bij taak 3):
3.5.3. Outcome-indicatoren: Het op cliëntgerichte wijze uitvoeren van de subsidieregeling persoonsgebonden budget (taak 4)
3.5.3.1. Indicator Cliënttevredenheid pgb (behoort bij taak 4):
3.5.3.2. Indicator Tijdige afhandeling pgb (behoort bij taak 4):
3.5.4. Outcome-indicatoren: Het behandelen van klachten (taak 5)
3.5.4.1. Indicator Tijdige ontvangstbevestiging klachten (behoort bij taak 5):
3.5.4.2. Indicator Tijdige afhandeling klachten (behoort bij taak 5):
3.5.4.3. Indicator Inbreng verzekerden bij klachten (behoort bij taak 5):
3.5.4.4. Indicator Verwijzing naar Nationale ombudsman bij klachten (behoort bij taak 5):
4. Bestuurlijke verantwoording
4.1. Inleiding
4.2. Bestuursverklaring bij de bestuurlijke verantwoording
4.3. Het leveren van doelmatige zorg binnen de contracteerruimte (taak 7)
4.4. Het voeren van een adequate administratie op verzekerdenniveau voor zorg in natura (taak 9)
4.5. Het voeren van een adequate administratie op verzekerdenniveau voor persoonsgebonden budget (taak 10)
4.6. Het bewaken van de continuïteit van zorgverlening (taak 11)
4.7. Het uitvoeren van materiële controles (taak 12)
4.8. Het bestrijden van misbruik en oneigenlijk van AWBZ-gelden (taak 13)
4.9. Het onderhouden van een adequate administratieve organisatie en interne beheersing (taak 14)
4.10. Het betalen van zorgaanspraken AWBZ (taak 15)
4.11. Het bij het Zorginstituut Nederland in rekening brengen van schaden AWBZ (taak 16)
4.12. Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de renteopbrengsten AFBZ (taak 17)
4.13. Het toerekenen van beheerskosten AWBZ (taak 18)
4.14. Outcome-indicatoren bestuurlijke verantwoording
4.14.1. Outcome-indicatoren: Het voeren van een administratie op verzekerdenniveau voor zorg in natura (taak 9)
4.14.1.1. Indicator tijdige aanbieding declaraties (behoort bij taak 9):
4.14.1.2. Indicator juiste aanbieding declaraties (behoort bij taak 9):
4.14.1.3. Indicator tijdige afhandeling declaraties (behoort bij taak 9):
4.14.1.4. Indicator juiste afhandeling declaraties (behoort bij taak 9):
4.14.1.5. Indicator volledige afhandeling declaraties (behoort bij taak 9):
4.14.2. Outcome-indicator: Het bewaken van de continuïteit van zorgverlening (taak 11)
4.14.2.1. Indicator continuïteit van zorgverlening (behoort bij taak 11), inventariserend:
5. Financiële verantwoording
5.1. Inleiding
5.2. Bestuursverklaring bij de financiële verantwoording
5.3. Inrichtingsvoorschriften
5.3.1. Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW)
5.3.2. Baten en lasten
5.3.3. Te hanteren modellen
6. Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens
6.1. Aanleverprocedure
6.2. Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht