Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4a Kwaliteitswet zorginstellingen

Uitgebreide informatie
1.
De zorgaanbieder meldt aan de ingevolge artikel 8 met het toezicht belaste ambtenaar onverwijld:
a. iedere calamiteit die in de instelling heeft plaatsgevonden;
b. seksueel misbruik waarbij een patiënt of cliënt dan wel hulpverlener van de instelling is betrokken, uitgezonderd seksueel misbruik van hulpverleners onderling.
2.
Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.
3.
Onder seksueel misbruik wordt verstaan grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht.
4.
Onder hulpverlener wordt verstaan iedere medewerker van een instelling.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepaling
- Hoofdstuk II. Eisen
+ Hoofdstuk III. Toezicht
+ Hoofdstuk IV. Handhaving
+ Hoofdstuk V. Sancties
+ Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht