1.
Er is een Autoriteit Consument en Markt.
2.
De Autoriteit Consument en Markt is belast met de taken die haar bij of krachtens de wet zijn opgedragen.
3.
De Autoriteit Consument en Markt heeft tevens tot taak om, binnen het kader van de in het tweede lid bedoelde taken, voorlichting te geven over de rechten en plichten van consumenten. Zij maakt daarbij gebruik van een informatieloket.
4.
Tot de taken van de Autoriteit Consument en Markt behoort het uit eigen beweging doen van marktonderzoeken en maken van rapportages, indien dat naar haar oordeel nuttig is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in het tweede lid.
5.
De werkzaamheden van de Autoriteit Consument en Markt hebben tot doel het bevorderen van goed functionerende markten, van ordelijke en transparante marktprocessen en van een zorgvuldige behandeling van consumenten. Zij bewaakt, bevordert en beschermt daartoe een effectieve concurrentie en een gelijk speelveld op markten en neemt belemmeringen daarvoor weg.
6.
De toepassing van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen heeft mede betrekking op de taken die de Autoriteit Consument en Markt uitvoert in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. De Autoriteit Consument en Markt
+ Hoofdstuk 3. Handhaving en openbaarmaking
+ Hoofdstuk 3a. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en samenloopbepalingen
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht