1.
Aan een last onder dwangsom kunnen voorschriften worden verbonden inzake het verstrekken van gegevens aan de Autoriteit Consument en Markt.
2.
Een last onder dwangsom geldt voor een door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn van ten hoogste twee jaren.
3.
De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom vervalt vijf jaren nadat de overtreding heeft plaatsgevonden. Artikel 5:45, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. De Autoriteit Consument en Markt
- Hoofdstuk 3. Handhaving en openbaarmaking
+ Hoofdstuk 3a. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en samenloopbepalingen
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht