1.
Met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften dat is opgedragen aan de Autoriteit Consument en Markt zijn belast de bij besluit van de Autoriteit Consument en Markt aangewezen ambtenaren die deel uitmaken van het personeel, bedoeld in artikel 5, eerste lid.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. De Autoriteit Consument en Markt
- Hoofdstuk 3. Handhaving en openbaarmaking
+ Hoofdstuk 3a. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en samenloopbepalingen
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht