3
De Minister van Defensie draagt binnen een termijn van drie weken zorg voor de openbaarmaking van de aan hem uitgebrachte adviezen tenzij zulks om redenen van geheimhouding niet mogelijk wordt geacht in welk geval bedoelde adviezen ter vertrouwelijke kennisneming zullen worden gezonden aan de voorzitters van de vaste commissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht