Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel e Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)

Uitgebreide informatie
Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel van Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)">
e. de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
De omvang van maandelijkse tegemoetkoming is afhankelijk van de arbeidsduur van de ambtenaar en de gezinssituatie van de ambtenaar. Afgezien kan worden van de maandelijkse tegemoetkoming in de ziektekosten.
Deze tegemoetkoming wordt niet aangemerkt als salaris of bezoldiging en telt derhalve niet mee bij de berekening van onder meer de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.
Het inzetten van bovengenoemde tegemoetkoming als bron heeft voor de sociale zekerheid van de ambtenaar wel consequenties. De tegemoetkoming in de ziektekosten maakt onderdeel uit van het WAO- en WW-dagloon. Het inzetten van deze bron leidt tot een verlaging van het dagloon en kan leiden tot een lagere uitkering voor de ambtenaar. De uitkering zal lager zijn indien er geen recht bestaat op een bovenwettelijke uitkering dan wel de bovenwettelijke uitkering is gekoppeld aan het begrip dagloon zoals bij de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en de suppletie-uitkering.
Aangezien de tegemoetkoming ziektekosten geen onderdeel uitmaakt van de berekeningsgrondslag voor het pensioen heeft het afzien van de tegemoetkoming in de ziektekosten geen gevolgen voor de pensioenopbouw van de ambtenaar.
Inhoudsopgave
Managementinformatie
1. Inleiding
2. De keuze om meer te werken
3. De keuze om minder te werken
4. Bronnen en doelen
4.1. De fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke voorwaarden voor het inzetten van bronnen voor doelen
4.2. Bronnen
a. Vergoeding voor meer uren werken
b. verlaging vakantieaanspraken ( artikel 22, twaalfde tot en met veertiende lid ARAR)
c. de eindejaarsuitkering ( artikel 20a BBRA 1984)
d. de vakantie-uitkering ( artikel 21 BBRA 1984)
e. de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
f. de eenmalige toeslag ( artikel 22a BBRA 1984)
g. de eenmalige mobiliteitstoeslag ( artikel 22c BBRA 1984)
h. de vergoeding voor overwerk ( artikel 23 BBRA 1984)
4.3. Doelen
a. Personal computer en/of bijbehorende randapparatuur
b. Fiets van de werkgever
c. Vermindering ouderbijdrage kinderopvang
d. Vergoeding voor studie, cursussen en vakliteratuur
e. Opbouw van individuele oudedagsvoorziening
f. tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer
4.4. Overzicht bronnen en doelen
4.5
5. Aanvraagprocedure meer of minder uren te werken
6. Taak en bevoegdhedenverdeling centraal en decentraal
7. Arbeidsvoorwaardenmeter
8. Informatievoorziening
Slotopmerking
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht