Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4.5 1 Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)

Uitgebreide informatie
4.5
De keuze voor het inzetten van een bepaalde bron voor een bepaald doel kan verschillende consequenties met zich meebrengen voor sociale zekerheid en pensioen (zie bijlage I ). Gegeven deze consequenties kan een volgorde in de bronnen worden aangebracht, die begint met bron die de minste consequenties heeft en eindigt met bron die de meeste consequenties heeft voor de sociale zekerheid, pensioen en overige rechtspositionele aanspraken van de ambtenaar.
1. Het inzetten van de vergoeding voor meer uren werken, de verlaging van de vakantieaanspraken (het ruilen van tijd voor geld), de eenmalige toeslag en de eenmalige mobiliteitstoeslag heeft geen negatieve consequenties voor het pensioen, de sociale zekerheid en overige rechtspositionele aanspraken van de ambtenaar.
Inhoudsopgave
Managementinformatie
1. Inleiding
2. De keuze om meer te werken
3. De keuze om minder te werken
4. Bronnen en doelen
4.1. De fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke voorwaarden voor het inzetten van bronnen voor doelen
4.2. Bronnen
a. Vergoeding voor meer uren werken
b. verlaging vakantieaanspraken ( artikel 22, twaalfde tot en met veertiende lid ARAR)
c. de eindejaarsuitkering ( artikel 20a BBRA 1984)
d. de vakantie-uitkering ( artikel 21 BBRA 1984)
e. de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
f. de eenmalige toeslag ( artikel 22a BBRA 1984)
g. de eenmalige mobiliteitstoeslag ( artikel 22c BBRA 1984)
h. de vergoeding voor overwerk ( artikel 23 BBRA 1984)
4.3. Doelen
a. Personal computer en/of bijbehorende randapparatuur
b. Fiets van de werkgever
c. Vermindering ouderbijdrage kinderopvang
d. Vergoeding voor studie, cursussen en vakliteratuur
e. Opbouw van individuele oudedagsvoorziening
f. tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer
4.4. Overzicht bronnen en doelen
4.5
5. Aanvraagprocedure meer of minder uren te werken
6. Taak en bevoegdhedenverdeling centraal en decentraal
7. Arbeidsvoorwaardenmeter
8. Informatievoorziening
Slotopmerking
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht