1.
Er is een handelsregister, waarin ondernemingen en rechtspersonen worden ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in deze wet.
2.
Het handelsregister wordt gehouden door de Kamers. De Secretaris is belast met het beheer van het handelsregister en de in verband daarmee ontvangen gelden.
1.
In het handelsregister worden de ondernemingen ingeschreven die in het openbaar lichaam zijn gevestigd, of in het openbaar lichaam een nevenvestiging hebben.
2.
Behoort de onderneming toe aan een natuurlijke persoon, of is een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap aangegaan, dan worden tevens de gegevens daarvan ingeschreven.
3.
Aan de in artikel 4, eerste lid, genoemde rechtspersonen, met uitzondering van stichtingen, stichtingen particulier fonds en verenigingen, wordt steeds geacht een onderneming toe te behoren.
4.
Het bepaalde in het derde lid is van overeenkomstige toepassing op in het openbaar lichaam gevestigde buitenlandse rechtspersonen.
5.
Indien aan een stichting of stichting particulier fonds of een vereniging een onderneming tevens als inschrijving van de stichting, de stichting particulier fonds of de vereniging toebehoort die als zodanig overeenkomstig dit artikel moet worden ingeschreven, geldt de inschrijving van de onderneming.
6.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen activiteiten waarmee niet wordt beoogd vermogensrechtelijk voordeel te behalen, voor de toepassing van het eerste lid met een onderneming worden gelijkgesteld.
1.
In het handelsregister worden tevens ingeschreven naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen, stichtingen particulier fonds en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.
2.
Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid kunnen in het handelsregister worden ingeschreven.
Inhoudsopgave
+ Definities
- Handelsregister
- De inschrijving in het handelsregister
- Openbaarheid en externe werking handelsregisterinzage, afschrift of uittreksel
- Derdenbescherming
- Persoonlijke levenssfeer
+ Strafbepalingen
- Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht