1.
Tot inschrijving van een in het openbaar lichaam gevestigde onderneming of nevenvestiging is bevoegd de Kamer binnen welker gebied de onderneming haar hoofdvestiging respectievelijk hoofdnederzetting heeft.
2.
Tot inschrijving van een in het openbaar lichaam gevestigde rechtspersoon is bevoegd de Kamer binnen welker gebied de rechtspersoon volgens zijn statuten zijn zetel heeft.
3.
Tot inschrijving van een buiten het openbaar lichaam gevestigde onderneming is bevoegd de Kamer binnen welker gebied de onderneming haar hoofdnederzetting heeft.
Inhoudsopgave
+ Definities
+ Handelsregister
- De inschrijving in het handelsregister
- Openbaarheid en externe werking handelsregisterinzage, afschrift of uittreksel
- Derdenbescherming
- Persoonlijke levenssfeer
+ Strafbepalingen
- Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht