Artikel 13
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen die in het handelsregister staan ingeschreven kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor daarbij aangewezen gegevens of bescheiden beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van het bepaalde in artikel 11.
Inhoudsopgave
+ Definities
+ Handelsregister
- De inschrijving in het handelsregister
- Openbaarheid en externe werking handelsregisterinzage, afschrift of uittreksel
- Derdenbescherming
- Persoonlijke levenssfeer
+ Strafbepalingen
- Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht