Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
a. Kamer: kamer van koophandel en nijverheid als bedoeld in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES;
b. Secretaris: de secretaris van de betreffende kamer van koophandel en nijverheid;
c. eigen vermogen: het op het ogenblik van aangifte volgens de balans van het laatste boekjaar aanwezige, eventueel volgens de balans van het lopende boekjaar werkelijk aanwezige, eigen vermogen van de onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging;
d. hoofdvestiging: het door een onderneming als zodanig aangemerkte onderdeel van de onderneming;
e. nevenvestiging: een ondernemingsonderdeel, niet zijnde de hoofdvestiging, dat geheel of ten dele elders is ondergebracht in een gebouw of complex van gebouwen, waar duurzaam activiteiten van de onderneming plaatsvinden;
f. hoofdnederzetting: de in het openbaar lichaam gelegen nevenvestiging van een buiten het openbaar lichaam gevestigde onderneming of, indien er meer nevenvestigingen zijn, de door de onderneming als hoofdnederzetting aangemerkte nevenvestiging;
g. openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Inhoudsopgave
- Definities
+ Handelsregister
- De inschrijving in het handelsregister
- Openbaarheid en externe werking handelsregisterinzage, afschrift of uittreksel
- Derdenbescherming
- Persoonlijke levenssfeer
+ Strafbepalingen
- Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht