1.
De burgemeester heeft het recht in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen.
2.
Een wethouder heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de beraadslaging deelnemen.
3.
Een wethouder kan door de raad worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
+ Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur
+ Titel IV. De financiën van de gemeente
+ Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur
+ Titel VI
+ Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht