2.
Na de faillietverklaring overgenomen vorderingen of schulden kunnen niet worden verrekend.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht