2.
Tot het verwerpen ener nalatenschap behoeft de curator machtiging van de rechter-commissaris.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht