2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op van rechtswege aanvangende vervaltermijnen.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht