1.
Ten aanzien van een overeenkomst van levensverzekering vallen voorts buiten de boedel:
c. het recht om de verzekering te belenen.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht