3.
Het eerste lid is niet van toepassing:
c. indien het faillissement is uitgesproken op grond van artikel 340, vierde lid.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht