4.
Is het verzet bij het gerechtshof gedaan, dan is hoger beroep uitgesloten.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht