4.
Deze kennisgeving geldt voor oproeping van de schuldenaar en van die schuldeiser.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht