Artikel 48
[Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2012/334.]
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien van:
a. de inhoud van een aanvraag om een leveringsvergunning en de daarbij te overleggen gegevens;
b. de wijze waarop een aanvraag om een leveringsvergunning wordt ingediend en behandeld;
c. de wijze waarop aan de in artikel 44 bedoelde verplichting wordt voldaan;
d. de inhoud van de ingevolge artikel 46 te verschaffen gegevens.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Uitvoering en toezicht
+ Hoofdstuk 2A. Productiecapaciteit
- Hoofdstuk 3. Transport van elektriciteit
+ Hoofdstuk 4. Voorwaarden wijze van gegevensverwerking
+ Hoofdstuk 5. Duurzame elektriciteitsvoorziening
+ Hoofdstuk 5A. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete
+ Hoofdstuk 6. Overige algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 7. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht