1.
In afwijking van artikel 4:20a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is paragraaf 4.1.3.3 van die wet van toepassing op een aanvraag om een vergunning, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op de aanvraag om een vergunning, ingesteld bij of ter uitvoering van een verordening of besluit als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Centrale elektronische voorzieningen voor dienstverrichters en afnemers
+ Hoofdstuk 3. Informatie, bijstand en elektronische afwikkeling voor dienstverrichters
+ Hoofdstuk 4. Informatie en bijstand voor afnemers
- Hoofdstuk 5. Vergunningstelsels
+ Hoofdstuk 6. Administratieve samenwerking
+ Hoofdstuk 6a
+ Hoofdstuk 7. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken