1.
Ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan ter handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de beperkte noodtoestand of de algemene noodtoestand worden afgekondigd.
2.
Het begin van de beperkte noodtoestand en van de algemene noodtoestand wordt niet op een vroeger tijdstip gesteld dan dat waarop het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, op de daarin te bepalen wijze is bekendgemaakt.
3.
Het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.
Inhoudsopgave
- § 1. Afkondiging, opheffing en einde van een uitzonderingstoestand
+ § 2. Inwerkingstelling en buitenwerkingstelling van noodwetgeving gedurende een uitzonderingstoestand
+ § 2a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ § 3. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht