Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 32 Comptabiliteitswet 2001

Uitgebreide informatie
1.
Onze Ministers, ieder met betrekking tot de begrotingen waarvoor hij verantwoordelijk is, verrichten namens de Staat de privaatrechtelijke rechtshandelingen die uit het te voeren beheer voortvloeien, tenzij bij of krachtens de wet is bepaald dat een van Onze andere Ministers de rechtshandeling verricht.
2.
Onze Minister van Financiën is verantwoordelijk voor het privaatrechtelijk beheer van de roerende zaken die aan de Staat toebehoren dan wel zijn toevertrouwd en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het privaatrechtelijk beheer van de onroerende zaken die aan de Staat toebehoren dan wel zijn toevertrouwd, een en ander voor zover voor dat beheer niet bij of krachtens de wet een of meer van Onze andere Ministers verantwoordelijk zijn gesteld.
3.
In afwijking van het eerste lid kunnen de privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover die voortvloeien uit het beheer van de begroting van de colleges, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder e tot en met h, worden verricht door de colleges en wel ieder met betrekking tot hun begroting of hun begrotingsdeel, tenzij bij of krachtens de wet is bepaald dat een andere Minister dan Onze betrokken Minister de rechtshandeling verricht.
4.
Privaatrechtelijke rechtshandelingen kunnen namens Onze Ministers dan wel namens de colleges, bedoeld in het derde lid, worden verricht, indien zij daartoe een algemene of bijzondere volmacht hebben verleend.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. De begroting van het Rijk
- Hoofdstuk II. Het begrotingsbeheer en de bedrijfsvoering van het Rijk
+ Hoofdstuk III. Het toezicht van Onze Ministers
+ Hoofdstuk IV. Het liquidemiddelenbeheer en de financiering van rechtspersonen die collectieve middelen beheren
+ Hoofdstuk V. De verantwoording van het Rijk
+ Hoofdstuk VI. De accountantscontrole bij het Rijk
+ Hoofdstuk VII. De Algemene Rekenkamer
+ Hoofdstuk VIII. Comptabele noodwetgeving
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht