Circulaire Wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen standplaatsen en continuering toepassing subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen 2003
Geacht bestuur/college,
1. Herziening normbedragen standplaatsen
Jaarlijks worden de subsidiebijdragen in de constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen op voet van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992 aangepast aan opgetreden prijswijzigingen. In artikel 1 van bijgaande regeling zijn de bedragen voor 2003 vastgelegd. De regeling is van belang voor die gemeenten die in 1999 geen gebruik hebben gemaakt van de Regeling afkoop geldelijke steun woonwagens en standplaatsen (brutering).
Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om ook de bijdragen van de resterende voorraad woonwagens en standplaatsen nog dit jaar af te kopen. Ik zal die Colleges welke dit aangaat daar binnenkort afzonderlijk nader over berichten.
2. Continuering subsidieafbraakpercentage
Voor de periode van 1 juli 2003 tot 1 juli 2004 wordt bij de berekening van de jaarlijkse bijdragen voor huurwoonwagens en standplaatsen uitgegaan van een subsidieafbraakpercentage van 3,8, zoals U reeds is aangekondigd in MG 2003-02 van 24 februari 2003 . In artikel 2 van bijgaande regeling is dit vastgelegd.
3. Inlichtingen
Voor nadere informatie naar aanleiding van deze circulaire kunt U zich wenden tot de afdeling Uitvoering van de Directie IBS van het DG Wonen te Den Haag, telefoonnummer 070-3392207.
Hoogachtend,
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Minister
Inhoudsopgave
1. Herziening normbedragen standplaatsen
2. Continuering subsidieafbraakpercentage
3. Inlichtingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht