1.2. Ontwikkeling stelsel in vogelvlucht en totstandkoming van de circulaire
Het huidige Stelsel bewaken en beveiligen is in 2002 ingericht. De aanleiding hiervoor was de aanslag op de heer W.S.P. Fortuyn op 6 mei 2002 en het onderzoek dat hiernaar is verricht door de commissie Feitenonderzoek onder voorzitterschap van mr. H. F. van den Haak 1 . Bij brief van 20 juni 2003 is de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd over het ‘nieuwe stelsel bewaken en beveiligen’ 2 .
Twee jaar na de moord op Fortuyn zijn de procedures en de verantwoordelijkheden voor het beschermen van personen en diensten wettelijk vastgelegd door middel van aanpassing van de Politiewet 1993 . Tevens is de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 2002 (WIV 2002) aangepast. Hierin is vastgelegd dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) fungeren als leverancier van informatie ten behoeve van personen, objecten en diensten in het rijksdomein en wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop de diensten hun taken in de praktijk invullen.
Sinds het ontstaan is het stelsel bewaken en beveiligen beïnvloed door gebeurtenissen en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Voorbeelden hiervan zijn de aanslagen in Madrid en de moord op Theo van Gogh, beiden in 2004, en de aanslagen in Londen in 2005. De departementale herindeling met betrekking tot veiligheid in 2010 en de vorming van een nationale politie zijn eveneens van invloed op de werking en de inhoud van het stelsel en de circulaire bewaken en beveiligen. De meest recente aanpassing van de circulaire bewaken en beveiligen stamt uit 2008. Daarna is de circulaire op basis van de Politiewet 2012 technisch aangepast en nog twee keer verlengd.
In 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie – vanwege het ruim 10 jaar bestaan van het stelsel – de Inspectie Veiligheid en Justitie gevraagd een aantal gesprekken te voeren met betrokkenen van het stelsel en de werkprocessen na te lopen. De Inspectie concludeerde dat de kern van het stelsel voldoet maar dat een veranderende samenleving maakt dat een voortdurende professionalisering van het stelsel in overleg tussen alle betrokken partijen nodig blijft. Om hier invulling aan te geven komen bij het stelsel bewaken en beveiligen betrokken partners periodiek in een stuurgroep bijeen om van gedachten te wisselen en sturing te geven aan verbeteringen of ontwikkelingen die het stelsel aangaan 3 . Ook kunnen ideeën, opvattingen en meningen gedeeld worden ten aanzien van strategische of politiekgevoelige vraagstukken aangaande de bewaking en beveiliging van personen, objecten, en diensten. Deze circulaire is tot stand gekomen in overleg met de bij het stelsel betrokken partners en afgestemd binnen de stuurgroep bewaken en beveiligen.
Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Doel van de circulaire
1.2. Ontwikkeling stelsel in vogelvlucht en totstandkoming van de circulaire
1.3. Leeswijzer circulaire
2. Het stelsel bewaken en beveiligen
2.1. Algemene uitgangspunten
2.2. Verantwoordelijkheidsverdeling
2.3. Relevante wet- en regelgeving
3. Systematiek stelsel: van dreiging naar beveiligingsmaatregelen
3.1. Informatie over dreiging en risico
3.1.1. Dreigingsniveaus
3.1.2. Risicoafweging
3.2. Informatieproducten
3.2.1. Dreigingsmelding
3.2.2. Informatierapport dreiging (IRD)
3.2.3. Dreigingsinschatting (DI)
3.2.4. Dreigingsanalyse (DA)
3.2.5. Risicoanalyse (RA)
3.3. Uitvoering
4. Uitgelicht: Decentraal domein
4.1. Reikwijdte van het decentraal domein
4.2. Taken en bevoegdheden in het kader van bewaken en beveiligen
4.3. Werkwijze decentraal gedeelte
4.4. Bedreigingen tegen leden van de lokale driehoek
4.5. Bijzondere situaties en het raakvlak tussen het decentraal- en het rijksdomein
5. Uitgelicht: rijksdomein
5.1. Reikwijdte van het rijksdomein en limitatieve lijst
5.2. Rijksdomein: taken en bevoegdheden in het kader van bewaken en beveiligen
5.2.1. Persoonsbeveiliging
5.2.2. Bewaking en beveiliging van objecten en diensten in het rijksdomein
5.3. Rijksdomein: werkwijze
5.3.1. Afstemmingsoverleg Bewaken en Beveiligen (ABB) en Uitvoeringsoverleg (UO)
5.3.2. Buitenlandse bezoeken aan NL
5.4. Bewaken en beveiligen in het buitenland
5.5. Bijzondere situaties en het raakvlak tussen rijks- en decentraal domein
6. Overige aan bewaken en beveiligen gerelateerde onderwerpen
6.1. Nationale evenementen
6.2. Rol van de bedreigde persoon (medewerking, grenzen aan inspraak)
6.2.1. Grenzen aan inspraak bedreigde persoon
6.2.2. Deskundige begeleiding
6.3. Communicatie over bedreigingen en maatregelen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht